Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

28/12/2022 09:30 Số lượt xem: 258

Theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

Về hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 3.467 hộ, chiếm tỷ lệ 0,94%. Trong đó, khu vực thành thị là 773 hộ, chiếm tỷ lệ 0,59%; khu vực nông thôn là 2.694 hộ, chiếm 1,12%. Nếu xét theo địa phương thì tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là huyện Lương Tài 1,40%, thứ hai là huyện Gia Bình 1,38%, thứ ba là huyện Tiên Du 1,19%, tiếp đến là huyện Yên Phong 1,08%, Quế Võ 0,98%, Thuận Thành 0,78%, thành phố Từ Sơn 0,73% và thấp nhất là thành phố Bắc Ninh 0,37%.

Một số hình ảnh hộ nghèo của tỉnh năm 2022


 

 

Về số hộ cận nghèo: Số hộ cận nghèo của tỉnh là 5.109 hộ, chiếm tỷ lệ 1,38%. Trong đó, khu vực thành thị là 1.085 hộ, chiếm tỷ lệ 0,83%; khu vực nông thôn là 4.024 hộ, chiếm 1,68%. Nếu xét theo địa phương theo thứ tự tỷ lệ hộ cận nghèo từ cao xuống thấp là huyện Gia Bình 2,04%, Lương Tài 1,95%, Yên Phong 1,85%, Tiên Du 1,66%, Thuận Thành 1,29%, Quế Võ 1,26%, thành phố Từ Sơn 0,79% và thấp nhất là thành phố Bắc Ninh 0,78%.

Tổng số hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 3.548 hộ, chiếm tỷ lệ 0,96%.

Số hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được phê duyệt ở Quyết định trên là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2023./.

                                                                                                    Ngô Văn Thảo

                                                                                         Phó trưởng phòng TK Xã hội

Thống kê truy cập

Online : 3572
Đã truy cập : 113739335