Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho điều tra doanh nghiệp năm 2023

01/04/2023 07:00 Số lượt xem: 306

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023. Theo đó, ngày 07/3/2023 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 270/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023. 

Mục đích của cuộc điều tra này là nhằm: Thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương. Số liệu thu thập từ điều tra được sử dụng để tính một số chỉ tiêu quan trọng như: Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2022, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế. Kết quả từ điều tra doanh nghiệp năm 2023 cũng được dùng để biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2023" và "Sách trắng hợp tác xã năm 2023"; Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp; Và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.


 

Đơn vị điều tra gồm: Các doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi các Luật chuyên ngành như: Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán, …Chi nhánh hạch toán độc lập: Là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền; Có mã số thuế riêng 13 số; có con dấu riêng; tài khoản ngân hàng riêng, sử dụng hóa đơn và báo cáo tài chính sử dụng hóa đơn tại chi nhánh; trực tiếp kê khai thuế tại chi nhánh; có tổ chức bộ máy kế toán; tự lập và nộp Báo cáo tài chính tại chi nhánh.

Yêu cầu của cuộc điều tra là: Thực hiện đúng các nội dung quy định trong Phương án điều tra. Phạm vi, nội dung điều tra phải đầy đủ, thống nhất và không trùng chéo với các điều tra khác; bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước; đảm bảo tính so sánh quốc tế.

Phạm vi cuộc điều tra: Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành trên phạm vi cả nước đối với tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018) trừ 3 ngành (do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này): Ngành O - Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Ngành U - Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; Ngành T - Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

Loại điều tra: Điều tra doanh nghiệp năm 2023 là cuộc điều tra toàn bộ (áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh) kết hợp với điều tra chọn mẫu (áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, giúp nâng cao chất lượng điều tra nhất là đối với các câu hỏi phức tạp, chuyên sâu).

Phương pháp điều tra: Điều tra doanh nghiệp năm 2023 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê.

Thời điểm điều tra: Điều tra doanh nghiệp năm 2023, được tiến hành vào ngày 01/4/2023. Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra được quy định cụ thể trong từng phiếu điều tra.

Thời kỳ thu thập thông tin: Đối với các chỉ tiêu của cuộc điều tra là số liệu năm 2022. Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ như: Kết quả sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện, sản lượng sản phẩm sản xuất và một số chỉ tiêu khác.

Thời gian tiến hành điều tra: Tỉnh Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 01/4/2023 và kết thúc cuộc điều tra là đến hết ngày 30/6/2023.

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 thu thập các thông tin sau: (1) Thông tin nhận dạng: Thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp; (2) Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Số lao động; thu nhập của người lao động; (3) Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; (4) Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.


 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất công tác chuẩn bị điều tra doanh nghiệp năm 2023 gồm: Cập nhật danh sách đơn vị điều tra; rà soát doanh nghiệp tăng mới trong năm 2022, xác minh các thông tin chủ yếu có liên quan gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, loại hình doanh nghiệp, ngành kinh tế, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và một số thông tin khác để làm cơ sở xác định đơn vị điều tra cho cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023 và phục vụ cho quy trình thực hiện phiếu điều tra web-form (phiếu điều tra trực tuyến). Đến nay, toàn tỉnh có 16.156 đơn vị điều tra, trong đó đơn vị điều tra phiếu toàn bộ là 12.739 doanh nghiệp; điều tra phiếu mẫu là 3.417 doanh nghiệp.

Về tuyển chọn giám sát viên và điều tra viên thống kê, Cục Thống kê chủ trì tuyển chọn 16 Giám sát viên cho 2 cấp tỉnh và huyện, 109 Điều tra viên phục vụ công tác thu thập thông tin của cuộc điều tra. Điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) tới đơn vị điều tra để thực hiện cung cấp thông tin; hướng dẫn cung cấp thông tin trên phiếu điều tra và kiểm tra, hoàn thiện phiếu điều tra của các đơn vị được phân công thực hiện. Giám sát viên thực hiện công việc giám sát các hoạt động và hỗ trợ chuyên môn cho điều tra viên trong quá thực hiện điều tra. 

 Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm, Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn trực tiếp cho giám sát viên và điều tra viên thời gian tập huấn là 01 ngày.

Cục Thống kê tỉnh cũng đã có công văn gửi tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các điền thông tin trên phiếu, để các doanh nghiệp chủ động thực hiện công tác thu thập thông tin tại địa bàn, bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin thu thập. Dự kiến, quý II năm 2024, sẽ công bố kết quả chính thức điều tra doanh nghiệp năm 2023./.

 KHỔNG VĂN THẮNG

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5810
Đã truy cập : 113740810