Bắc Ninh gấp rút triển khai các công đoạn của cuộc Tổng điều tra kinh tế

08/04/2021 10:07 Số lượt xem: 63

Tổng điều tra kinh tế là cuộc điều tra được triển khai 5 năm 1 lần, có quy mô rất lớn và độ phức tạp rất cao. Vì vậy, cuộc Tổng điều tra được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1-3 đến ngày 30-5, đối tượng điều tra là các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và hiệp hội; giai đoạn 2 diễn ra 30 ngày trong tháng 7 năm 2021, đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm, thủy sản và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là cuộc điều tra quan trọng nhằm thu thập thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn diện của cả nước, sự phát triển của từng khối đơn vị kinh tế, từng địa phương và khu vực. Từ đó, giúp đề ra các chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của cả nước và cho từng địa phương.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có khoảng trên 14.806 doanh nghiệp, trong đó có 8.695 doanh nghiệp đang hoạt động, cộng thêm khoảng 3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Ngoài ra, hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cũng có nhiều khởi sắc, đến hết năm 2019 toàn tỉnh có trên 127.637 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm, thủy sản. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có trên 1.144 cơ sở hành chính và đơn vị sự nghiệp, 59 hiệp hội. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020, tiếp diễn vào năm 2021 là những trở ngại không nhỏ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước và mỗi địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của từng doanh nghiệp và người dân. Chính vì vậy, triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tuy là việc diễn ra thường xuyên 5 năm 1 lần theo Chương trình điều tra quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng Tổng điều tra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn diện của cả nước và toàn tỉnh, sự phát triển của từng khối đơn vị kinh tế, của từng địa phương, khu vực, giúp các địa phương xây dựng, đề ra các chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của từng ngành và từng địa phương. Dựa trên kết quả của Tổng điều tra có thể đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển kinh tế số, hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, từng ngành và địa phương.

Đặc biệt, Tổng điều tra năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn bến hết sức phức tạp. Song nhờ sự chủ động của ngành thường trực, chương trình điều tra đã có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới đó là, khâu thu thập thông tin được thực hiện bằng phiếu điện tử, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội tiến hành cung cấp thông tin và trả lời theo hình thức trực tuyến trên website. Đây là bước cải tiến cơ bản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các đơn vị chủ động cung cấp thông tin thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm thời gian, nhân lực, nên mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng cuộc điều tra vẫn bảo đảm diễn ra đúng theo yêu cầu về nội dung, cách thức và tiến độ thực hiện Tổng điều tra. Đối với khối doanh nghiệp thì đây là năm thứ hai ngành thống kê tiến hành Điều tra doanh nghiệp trực tuyến nên đã có kinh nghiệm trong việc thiết kế, xử lý và thu thập bằng hình thức này.

Với hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên Webform, các đơn vị điều tra sẽ tự kê khai thông tin trên bảng hỏi trực tuyến. Để thu thập đầy đủ về số lượng và chất lượng thông tin từ các đơn vị điều tra là thách thức không nhỏ đối với các điều tra viên. Vì vậy, đòi hỏi điều tra viên cần nắm rất rõ quy trình thu thập thông tin, luồng thông tin và các chỉ tiêu cần thu thập để hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo cho các đơn vị điều tra cung cấp thông tin tính đầy đủ, chính xác. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp của tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên sẽ tồn tại các doanh nghiệp chưa đảm bảo điều kiện để tham gia cung cấp thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp nên điều tra viên cần có phương án hỗ trợ kịp thời.

Có thể khẳng định, với sự quan tâm cao trong chỉ đạo và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Ninh quyết tâm nỗ lực thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra này để cung cấp thông tin, dữ liệu tốt nhất phục vụ công tác xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách và chỉ đạo điều hành kinh tế-xã hội của cả nước, của tỉnh theo đúng mục tiêu, định hướng trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX là khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại./.

KHỔNG VĂN THẮNG

Cục thống kê Bắc Ninh

 

 

Khổng Văn Thắng, Phó cục Trưởng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn
Thống kê truy cập tạm thời không có.