Phương án điều tra Thuỷ sản

13/12/2019 10:50 Số lượt xem: 93

STT

CÁC QUYẾT ĐỊNH, PHƯƠNG ÁN

TÀI LIỆU

01

SỐ 1505/QĐ-TCTK VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THUỶ SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU MẪU

02 Phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-XA,THON PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC THUỶ SẢN NỘI ĐỊA CỦA HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
03 Phiếu số 01B-6T/ĐTTS-XA PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ TÀU THUYỀN KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN VÀ SỐ HỘ KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN KHÔNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN Xà
04 Phiếu số 02-6T.N/ĐTTS-DN,HTX PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC KHÁC
05 Phiếu số 03-6T.N/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI CÁ TRA NƯỚC NGỌT CỦA HỘ MẪU
06 Phiếu số 04-6T.N/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM SÚ NƯỚC LỢ CỦA HỘ MẪU
07 Phiếu số 05-6T.N/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NƯỚC LỢ CỦA HỘ MẪU
08 Phiếu số 06-6T.N/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM CỦA HỘ MẪU
09 Phiếu số 07-6T.N/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI CỦA HỘ MẪU
10 Phiếu số 08-6T.N/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM LỒNG, BÈ CỦA HỘ MẪU
11 Phiếu số 09-6T.N/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI LỒNG, BÈ CỦA HỘ MẪU
12 Phiếu số 10/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN NỘI ĐỊA CỦA HỘ MẪU
13 Phiếu số 11/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN KHÔNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI CỦA HỘ MẪU
14 Phiếu số 12A-T/ĐTTS PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀU/THUYỀN KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN
15 Phiếu số 12B-T/ĐTTS-HM PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN
Ngô Văn Thảo, phòng Thống kê Nông nghiệp
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4756

Đã truy cập : 43590089