Phương án điều tra Trồng trọt

13/12/2019 10:50 Số lượt xem: 82

STT

CÁC QUYẾT ĐỊNH, PHƯƠNG ÁN

TÀI LIỆU

01

Số 1500/QĐ-TCTK Về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa

02

Số 1501/QĐ-TCTK Về việc ban hành Phương án điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp

03 Số 1502/QĐ-TCTK Về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng các loại cây hằng năm khác
04 Số 1503/QĐ-TCTK Về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm
05 Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa
06

Phương án điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp

07 Phương án điều tra năng suất, sản lượng các loại cây hằng năm khác
08 Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm
09

Phiếu thu thập thông tin về cây lúa của hộ

10 Phiếu số 1/NSSL-LNTĐ-HO: Phiếu thu thập thông tin cây lâu năm trọng điểm của hộ;
11 Phiếu số 2/NSSL-LNK-HO: Phiếu thu thập thông tin cây lâu năm khác của hộ;
12 Phiếu số 3/NSSL-LN-DN: Phiếu thu thập thông tin cây lâu năm của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp;
13 Phiếu số 4/CP-LNTĐ-HO: Phiếu thu thập thông tin chi phí trồng mới và kiến thiết cơ bản cây lâu năm trọng điểm.
14 Phiếu và phụ lục 3 trồng trọt
Ngô Văn Thảo, phòng Thống kê Nông nghiệp
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4751

Đã truy cập : 43590070